KVKK Aydınlatma MetniENGİN YAPI VE TESİSAT MALZEMELERİ PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Engin Yapı, yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu olarak Engin Yapı’nın kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres                          :MECLİS MAH. ATATÜRK  NO:79 SANCAKTEPE İSTANBUL

İnternet Adresi           :www.enginyapi.com.tr

E-Posta Adresi           :[email protected]

Telefon Numarası       (216) 484 60 70

Mersis No                   :033500379430018

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

·         Açık rızanın varlığı (m.5/1, m.6/2”).

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2-a”).

·         Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (m.5/2-b”).

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (m.5/2-c”).

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç”).

·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2-d”).

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (m.5/2-e”).

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Sipariş ve İade Süreci

Ad Soyad

TCKN

Adres

Telefon Numarası

m. 5/2-c, m. 5/2-e, m. 5/2-f.

İlgili kişiden sözlü olarak ve e-posta üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Cari Kartın Oluşturulması

Ad Soyad

Adres

TCKN

E-Posta

Telefon Numarası

Unvan

Banka Hesap Numarası

Ödeme Tutarı

m. 5/2-f.

İlgili kişiden sözlü olarak ve e-posta veya form üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)

Online Satış-Bireysel Başvuru

Ad Soyad

E-Posta

Çerez kaydı

m. 5/2-c.

m. 5/1.

İnternet sayfası üzerinden (Otomatik ve kısmen otomatik yollarla)

Online Satış-Bireysel Satış

Ad Soyad

E-Posta

Adres

Telefon Numarası

Çerez kaydı

m. 5/2-c.

m. 5/1.

İnternet sayfası üzerinden (Otomatik ve kısmen otomatik yollarla)

Online Satış-Bayilik Başvurusu

Ad Soyad

E-Posta

Telefon Numarası

TCKN

Adres

Vergi Dairesi

Vergi No

Çerez kaydı

m. 5/2-c.

m. 5/1.

İnternet sayfası üzerinden (Otomatik ve kısmen otomatik yollarla)

Proforma Onay Süreci

Adı Soyadı

Telefon Numarası

TCKN

m.5/2-c, m.5/2-f.

Proforma onayı (Kısmen otomatik yollarla)

Fatura İşlemlerinin Yürütülmesi (e-Fatura ve e-Arşiv İşlemleri)

Ad Soyad

Adres

Fatura Detayı

TCKN

Telefon Numarası

E-Posta

Hesap No Bilgileri

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-f.

Web portali ve yazılım üzerinden (Kısmen otomatik ve otomatik yollarla)

Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi

Ad Soyad

Telefon Numarası

Çek Bilgileri

Senet

TCKN

Iban Numarası

m.5/2-c, m.5/2-f.

Fiziki yollarla (Otomatik olmayan yollarla)

Sözleşme Takibinin Yapılması

Adı soyadı

İmza

m.5/2-c.

Fiziki yollarla (Otomatik olmayan yollarla)

Beyanname Bildiriminin Yapılması

Adı Soyadı

TCKN

Fatura Tutarı

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç.

Sistem üzerinden (Kısmen otomatik yollarla)

İcra İşlemlerinin Yürütülmesi

Adı Soyadı

TCKN

Tapu

Anne-Baba Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Araç Plakası

İcra Dosya Numarası

İmza

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

Fiziki ve e-posta aracılığıyla (Otomatik olmayan yollarla)

 

 

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKKnın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Ödemelerin yapılabilmesi amacıyla

İlgili bankalara aktarılmaktadır.

Dava dosyalarının, icra ve arabuluculuk süreçlerinin takibi amacıyla

Danışmanlık alınan hukuk firmalarına, mahkemelere, arabuluculuk bürolarına, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Online satış yönetimi yapılması amacıyla

İlgili tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

Beyanname işlemlerinin yapılması amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Gelir İdaresi Başkanlığı) aktarılmaktadır.

Sistem – yazılım hizmeti alınması amacıyla

İlgili tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

Denetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

 

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKKnın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.